Lots for Auction

Lot 21 Katharine Mair 'Trevalgan' oil on board 43x28cm reserve £25

Lot 21  Katharine Mair		'Trevalgan'	oil on board	43x28cm 	 reserve £25